Inovačná sieť

Cieľom Inovačnej siete je podporiť spoluprácu medzi partnermi z oblasti výskumu, vývoja a inovácií, vzdelávania, podnikateľskej sféry, verejnej správy, neziskového sektora a verejnosti pri vytváraní vhodného prostredia pre efektívne fungovanie lokálnej ekonomiky, zabezpečujúc odbyt lokálnych produktov a služieb produkovaných malými a strednými podnikmi v rámci Košického kraja.

Inovačná sieť zameriava svoje aktivity prioritne na oblasť prierezovej (medzi-odvetvovej) podpory zvyšovania konkurencieschopnosti lokálnej produkcie a zefektívňovania procesov súvisiacich s jej propagáciou a odbytom predovšetkým v rámci regionálnych ekonomických sústav. Inovačná sieť bude reagovať na výzvy v danej oblasti vo forme prípravy a implementácie akčných plánov a spoločných inovačných a rozvojových projektov pre rozvoj Košického kraja. 

Podpora lokálnych producentov

urban_inno_tuke_agriculture_16_9 (1)

Inovácie v praxi

finance1

Memorandum o porozumení

Inovačná sieť na podporu lokálnej ekonomiky v Košickom kraji bola založená slávnostným podpisom Memoranda o porozumení medzi Ekonomickou fakultou TU v Košiciach a Košickým samosprávnym krajom dňa 4. júla 2018 v Košiciach.

Na stiahnutie: Memorandum o porozumení - hlavný dokument (formát .pdf)

memorandum_inovacna-siet_ksk_ekf-tuke_web16_9

Partneri

Zakladajúci členovia

Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach
www.ekf.tuke.sk
zakladajúci člen - 04.07.2018
Košický samosprávny kraj
www.vucke.sk
zakladajúci člen - 04.07.2018
Logo_ekf_NOVE
KSK_logo_cmyk PNG

Členovia

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia
www.viacarpatia.eu
člen - 04.07.2018
Združenie gemerských remeselníkov
www.gomorikezmuvesek.sk
člen - 12.07.2018
Agentúra na podporu inovácií v obstarávaní, n.o. | ASPINNO, n.o.
www.aspinno.sk
člen - 30.07.2018
Lokálne trhovisko, o.z.
www.potravinyzdomoviny.sk
člen - 01.07.2019

Partnerské projekty

URBAN INNO - Využitie inovačného potenciálu mestských ekosystémov 

Cieľ projektu: Projekt si dáva za cieľ vytvoriť elektronickú platformu, ktorá bude poskytovať priestor na prezentáciu miestnych pestovateľov a chovateľov a ich produkcie za účelom jej predaja koncovým zákazníkom v Košickom kraji.

Participujúci členovia: Ekonomická fakulta TU v Košiciach, Košický samosprávny kraj

Podporené v rámci: Interreg CENTRAL EUROPE / medzinárodný projekt

Viac informácií:

www.interreg-central.eu/Content.Node/URBAN-INNO.htm 

www.facebook.com/urbaninno2/

Z dvora k regionálnemu rozvoju vidieckych oblastí

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je analyzovať a optimalizovať relevantné politiky a regulačné rámce za účelom odstránenia bariér pre podnikateľskú činnosť v šiestich identifikovaných oblastiach - potravinové právo, hygiena potravín, dane a ekonomické oblasti, ekológia, verejné obstarávanie a schémy podpory.

Participujúci členovia: Agentúra na podporu inovácií v obstarávaní, n.o., Ekonomická fakulta TU v Košiciach

Podporené v rámci: Operačný program Efektívna verejná správa / národný projekt

Viac informácií:

www.rozvijamevidiek.sk

logo_URBANINNO_lokalnaekonomika (1)
logo_OPEVS_lokalnaekonomika

CITYCIRCLE - Centrá obehovej ekonomiky v periférnych mestských strediskách Strednej Európy

Cieľ projektu: Cieľom projektu je poskytnúť mestám v periférnych oblastiach strednej Európy nástroje a znalosti v oblasti obehovej ekonomiky za účelom podpory tvorby inovatívnych riešení v dotknutých mestských ekosystémoch.

Participujúci členovia: Ekonomická fakulta TU v Košiciach, Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia

Podporené v rámci: Interreg CENTRAL EUROPE / medzinárodný projekt

Viac informácií:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CITYCIRCLE.html

InnoSchool - Posilnenie sociálnych inovácií a podnikateľského ducha študentov stredných škôl využívaním vysoko inovatívneho vzdeláv. systému

Cieľ projektu: Príprava a spustenie inovatívneho vzdelávacieho systému pre študentov stredných škôl, ktorý im poskytne široké spektrum znalostí a zručností potrebných pre prípravu a začatie sociálneho podnikania, no zároveň ich učí ako správne identifikovať aktuálne spoločenské problémy a nahliadať na ne z podnikateľskej príležitosti.

Participujúci členovia: Ekonomická fakulta TU v Košiciach, Košický samosprávny kraj

Podporené v rámci: Interreg Danube Transnational Program / medzinárodný projekt

Viac informácií:

www.innoschool.sk 

CITYCIRCLE-RGB
standard logo -image-InnoSchool (1)

Členstvo

Inovačná sieť je otvorená aj pre nových partnerov, ktorí sa môžu stať členmi inovačnej siete pristúpením k Memorandu o porozumení medzi zakladajúcimi partnermi - Ekonomickou fakultou Technickej univerzity v Košiciach a Košickým samosprávnym krajom - zo dňa 4. júla 2018.

Bližší postup k pristúpeniu nového člena Vám zašleme e-mailom, svoj záujem prosím prejavte vyplnením nasledovného formulára.


Kontakt

Inovačná sieť na podporu lokálnej ekonomiky v Košickom kraji

Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach

Němcovej 32, 04001 Košice


dev.ekf@tuke.sk